قیمت چاپ لیوان کاغذی
قیمت چاپ لیوان کاغذی
اکتبر 14, 2020
طراحی لیوان با طرح دلخواه
طراحی لیوان با طرح دلخواه
دسامبر 24, 2020

توليد و مصرف ظروف يكبار مصرف كاغذی

اهميت توليد و مصرف ظروف يكبار مصرف كاغذی

در دنياي امروز، بهداشت نوشيدني ها و غذاها و همچنين بهداشت ظروف مورد استفاده بـراي مـواد غذايي از اهميت بسيار بالايي برخوردار ميباشند و روي همين امر وزارت بهداشـت مقـررات خاصـي را جهت توليد و عرضه اين محصولات اعمال مينمايد.

استفاده از ظروف يكبار مصرف ، يكي از الزامات وزارت بهداشت در عرضه نوشيدنيها، بستنيهـا و برخي مواد غذايي ميباشد. لذا در حال حاضر تعداد زيادي واحـدهاي توليـدي در حـال توليـد و عرضـه ظروف يكبار مصرف ميباشند. البته اين ظروف به شكل هاي مختلف پلاستيكي، فومي شـكل و كاغـذي توليد ميگردند كه در طرح حاضر هدف بررسي نوع كاغذي آن ميباشد. ظروف كاغذي بـا آلومينيـوم، موم يا رزين لامينت ميگردند و تحت اين شرايط ماده غذايي يا آشاميدني هيچگونـه اثـري روي ظـرف باقي نميگذارند و بنابراين ميتوان گفت كه ظروف كاغذي از لحاظ بهداشتي، در ميان ساير ظروف يكبار مصرف از ارجحيت بالاتري برخوردار ميباشد. ليكن نقطه ضعف اين ظروف، استحكام پايين آن در ابعاد بزرگ ميباشد.

طبقـه بنـدي وزارت صـنايع و معـادن، ظـروف يكبـار مـصرف چـوبي داراي كـد آيـسيك 21021125 ميباشد.

شماره تعرفه گمركی

با مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـاني، شـماره تعرفـه گمركـي 482360 تحت عنوان سيني، پياله، بشقاب، فنجان، ليوان و اشياء همانند آن از كاغذ نتيجهگيري شده است.

شرايط واردات

با مراجعه به كتاب مقـررات صـادرات و واردات وزارت بازرگـاني، نتيجـه گيـري شـده اسـت كـه هيچگونه شرايط خاصي براي واردات يا صادرات ظروف يكبار مصرف كاغذ وجود نـدارد و تنهـا حقـوق ورودي در مورد واردات اين كالا لازم است پرداخت گردد كه آن هم معادل 35 درصد ميباشد.

بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللی
با مراجعه به سايت موسسه استاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران ، نتيجـه گيـري شـده اسـت كـه استانداردهاي ملي از سوي مؤسسه فوق براي ظروف يكبار مصرف تدوين نشده اسـت لـيكن اسـتاندارد جهاني FDA آمريكا و EES اروپا نيز براي اين كالاها وجود دارد. مصرف و كاربرد ظروف يكبار مصرف كاغذي براي نگهداري و مصرف انواع آشاميدنيهـا، لبنيـات، غـذاهاي آمـاده،شكلات و غيره مورد استفاده دارد كه ذيلاً به آنها اشاره شده است.

معرفی مواد كاربرد ظروف يكبار مصرف كاغذی

اشكال مختلف ظروف موارد كاربرد
ليوانها بستنيها، نوشيدنيها، ژلهها، كاكائوها، مارمالاد و …
دوكيها بستني، كارامل، آب
سيني ها غذاهاي آماده و دسر ها
ظروف مكعبي شكل با درب غذاهاي آماده
فنجاني ها مواد لبني ، اسنك

علاوه بر موارد مصرف فوق، ظروف يكبار مصرف كاغذي برخي مصارف تزئيني نيز دارند. -1 -اهميت استراتژيكي كالا در دنيا امروز ظروف يكبار مصرف كاغذي، كالاي عمومي و مصرفي در بازار است كه به لحاظ استراتژيك، جايگاه خاصي را نميتوان براي آن تعريف كرد. ليكن وجـود آن جهـت حفـظ سـطح بهداشـت عمـومي كـاملاً ضروري است كه البته اين اهميت به صورت مشترك شامل حال ظروف پلاستيكي و كاغذي بـوده و در شرايط مختلف، دو نوع ظرف كاملاً قابليت جايگزيني صد در صد براي يكديگر را دارا هستند.

كشور هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده
با انجام مطالعات و جستجوهاي اينترنتي، كشورهاي عمـده توليـد و مـصرف كننـده ظـروف يكبـارمصرف كاغذي به شرح زير استخراج شده است.

كشورهای عمده توليدكننده

آمريكا
فرانسه
اتريش
اسپانيا
انگلستان
آلمان
ژاپن
چين
ايتاليا

كشورهای عمده مصرف كننده

ظروف يكبار مصرف كاغـذي در كليـه كـشورهاي جهـان داراي مـصرف اسـت. لـيكن كـشورهاي پيشرفته و توسعه يافته به دليل پراهميت بودن بهداشت در آن كشورها به نسبت كشورهاي فقيـر و يـا در حال توسعه داراي حجم مصرف بسيار بالاتري ميباشند.

شرايط صادرات

در حال حاضر كاغذ مورد استفاده توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي از خارج كشور وارد ميشود و در كشورمان تنها عمليات ساخت ظروف از كاغذ آماده انجام مي گيرد. بنابراين كشورهايي كه خود توليدكننده كاغذي نيز ميباشند، داراي مزيت رقـابتي بيـشتري در امـر صادرات به كشورهاي ديگر ميباشند. عليايحال در اين قسمت برخي شرايط عمـومي صـادرات ظـروف يكبار مصرف كاغذي به صورت زير ارائه شده است.

قيمت

يكي از معيارهاي اصلي در كسب سهم از بازارها، قيمت محـصولات صـادراتي اسـت. بنـابراين لازماست صادركنندگان كشورهايي را جهت صادرات محصول خود انتخاب كنند كه در آنها از لحاظ قيمـت توان رقابت را داشته باشند.

چاپ روی ظروف

علايم و نشانه هاي روي ظروف با سفارش مشتري چاپ ميگردد. بنـابراين صـادركننده لازم اسـت ابتدا سفارش لازم را از مشتري اخذ و سپس با چاپ اطلاعـات مـورد نيـاز مـشتري روي آن اقـدام بـه صادرات نمايند.) بررسي روند ظرفيت نصب شده توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي در كشور ميتوان گفت كه به دليل نامشخص بودن ظرفيـت واحدهاي فعال در توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي و همچنين تاريخ بهرهبرداري از آنهـا، امكـان بيـان روند ظرفيت نصب شده در كشور وجود ندارد. ليكن با متوسط گيري از ظرفيت طرحهاي در حال ايجاد و براسـاس آن 1 توليد اين محصول، متوسط ظرفيت توليد هر واحد صنعتي معادل 600 تن فـرض شـده ظرفيت نصب شده كشور معادل 6000 تن در سال برآورد شده است.

بررسی روند توليد واقعي ظروف يكبار مصرف كاغذی در كشور

واحدهاي فعال در توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي آورده شده و متعاقب آن ظرفيت اسمي آنها نيز برآورد گرديد. ليكن براي بررسي روند توليد واقعي واحدهاي فـوق بايـد گفـت از آنجائيكه مالكيت اين واحدها در اختيار بخش خصوصي مي باشد. لذا امكان دسترسي به آمار توليد واقعي آنها بسيار دشوار ميباشد. و لذا مطابق مطالعات ميداني انجام شده، توليد واقعي واحـدهاي فعـال حـدود هشتاد درصد ظرفيت اسمي آنها صورت گرفته و بدينوسيله توليد واقعي ظروف يكبـار مـصرف كاغـذي معادل 3840 تن در سال برآورد مي گردد. كاغذ لامينت شده مواد اوليه مورد استفاده در توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي، كاغذ لامينت شده است بـه عبـارت ديگر ميتوان گفت كه در فرايند توليد ظروف يكبار مصرف، تنهـا كاغـذ بـه شـكل ظـرف مـورد نظـر شكلدهي ميگردد. نوع كاغذ مورد استفاده توليد، تابع مورد استفاده ظرف توليدشده ميباشد. مثلاً براي توليد ليوان آبخوري از كاغذ آغشته به موم ولي براي توليد ليوان مـورد اسـتفاده جهـت چـاي از كاغـذ پوشش داده شده به وسيله آلومينيوم استفاده ميشود. از اينرو اين مرحله در توليد ظروف يكبار مصرف، انتخاب مواد اوليه براساس موارد كاربرد ظروف مورد نظر ميباشد.

برش كاغذ

كاغذ خريداري شده از بازار به شكل رول است. از اينرو لازم است برشهايي در آن به اندازه ظرف مورد نظر توليد انجام گيرد.

شكل دهی كاغذ و توليد ظروف

عمليات شكلدهي كاغذ شامل رول كردن، لب برگردان، چسباندن ته ظرف و چـسباندن دو ظـرف ميباشد كه تمامي اين عمليات به صورت خودكار توسط ماشين صورت ميگيرد. به طـوري كـه ورودي ماشين (خط توليد) كاغذ برش خورده بوده و خروجي آن ظروف توليد شده با ابعاد و شـكل مـورد نيـازخواهد بود. برآورد ميزان مصرف سالانه مواد اوليه ميزان مصرف مواد اوليه طرح به طور كامل تابع ميزان توليد ظروف ميباشد. از طرف ديگـر بخـشي از ماده اوليه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد كه لازم است اين پرت به ظرفيت توليد اضافه شـده و حاصل جمع به عنوان ميزان مصرف ساليانه مواد اوليه مورد توجه قرار گيرد.

در قسمت معرفي تكنولوژي و روش توليد عنوان شد كه در ابتداي فرايند، كاغذ كه بـه صـورت رول است، بريده شده و به اندازه مورد نياز ظروف مبدل ميگـردد. ايـن برشـكاري داراي پـرت (ضـايعات) خواهد بود كه ميزان آن حدود 10 درصد وزن كل ظروف توليد شده خواهد بود. با توجه به مطالب ذكر شده در نهايت ميتوان گفت كه ميزان مصرف مواد اوليه طرح به ميزان 1/1 برابر ظرفيت طرح لحاظ مي گردد . كه با توجه به ظرفيت عملي 480 تنـي لحـاظ شـده بـراي طـرح ،مصرف سالانه معادل 528 تن بر آورد مي گردد .

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟